De WSC ondersteunt het DTCG-bestuur bij het beoordelen van subsidieaanvragen waarbij steun van de DTCG wordt verzocht door de aanvrager. De steun van de DTCG voor een subsidieaanvraag komt in de vorm van een Letter of Support ondertekend door de voorzitter van de DTCG. De WSC zal de subsidieaanvraag inhoudelijk beoordelen zonder vertragend te werken. Het format van de subsidieverstrekker zal hiervoor gebruikt worden.

De aanvraag zal beoordeeld worden op haalbaarheid, kwaliteit, samenwerking binnen het onderzoeksveld en ook zal er statistische en inhoudelijke feedback worden gegeven. Indien de benodigde expertise binnen de DTCG ontbreekt, zal er expertise elders ingewonnen worden. De aanvrager zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

Indieningsprocedure

Indiening van de aanvraag verloopt via wsc@dutchthyroid.nl. Uiterlijk 3 maanden voor sluitingsdatum van de call dient de aanvraag aangemeld te zijn bij de WSC. Uiterlijk 8 weken voor de sluitingsdatum dient minimaal het abstract/vooraanvraag en indien haalbaar een deel van de volledige aanvraag ingediend te worden. De aanvrager ontvangt binnen 2 weken een brief van de WSC met op- en aanmerkingen. Hierin zal onderscheidt gemaakt worden tussen advies tot aanpassing en onoverkomelijke aanpassingen van de aanvraag. Uiterlijk 4 weken voor de sluitingsdatum dient de volledige aanvraag ingediend te worden bij de WSC. Het abstract zal ter kennisgeving verstuurd worden naar het bestuur. Na goedkeuring, zal de Letter of Support vanuit het DTCG-bestuur uiterlijk 1 week voor de sluitingsdatum verstuurd worden naar de aanvrager. De Letter of Support zal geen inhoudelijke suggesties bevatten, eventueel overgebleven adviezen worden als losse bijlage toegevoegd. Indien de deadlines van de subsidieaanvrager afwijken van onderstaand schema, kan dit tijdens de vooraanmelding aangegeven worden en zal er gekeken worden naar een ander tijdspad. Indien er zwaarwegende bezwaren zijn die ertoe leiden het verzoek af te wijzen volgt geen Letter of Support maar wel een omkleding van de bezwaren, gericht aan de projectleider van het ingediende project.

  Aanvrager
12 weken voor sluitingsdatum Aanmelding aanvraag
8 weken voor sluitingsdatum Versturen abstract/vooraanvraag
4 weken voor sluitingsdatum Versturen volledige aanvraag
1 week voor sluitingsdatum Ontvangst ondersteuning DTCG

Criteria

Nadat de aanvraag ter beoordeling is aangeboden aan de WSC, komen zij op basis van onderstaande criteria tot een oordeel: 

1.              Het onderzoek zal redelijkerwijs tot de vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van medische wetenschap leiden;

2.              Het onderzoek voldoet aan de eisen van een juiste methodologie van wetenschappelijk onderzoek;

3.              Er zijn voldoende gegevens en (indien van toepassing) lichaamsmateriaal voor het onderzoek beschikbaar of redelijkerwijs te verzamelen;

4.              Er is een deugdelijk financieel plan voor de uitvoering van het onderzoek;

5.              Er is geen soortgelijk voorstel reeds onder beoordeling;

6.              In het studievoorstel wordt middels een beknopt systematisch literatuuronderzoek inzichtelijk gemaakt wat de huidige stand van zaken is, en wat het voorgestelde onderzoek toegevoegd;

7.              De te volgen procedures m.b.t. medisch ethische toetsing en het waarborgen van privacy zijn beschreven in de Aanvraag en conform huidige wet- en regelgeving.