Het aanvragen van NKR-gegevens voor wetenschappelijk onderzoek verloopt via het IKNL en wordt ter inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan de WSC. Zie ook bijlage ‘DTCG Beoordelingsformulier wetenschappelijke toetsing gegevensaanvragen’ en ‘Werkwijze wetenschappelijke toetsing gegevensaanvragen Schildklierkanker’. De aanvrager vult volgens de reeds geldende procedure het standaardformulier ‘Aanvraagformulier verstrekking NKR- gegevens’ in. De Commissie van Toezicht van het IKNL toetst op privacybescherming. De WSC toetst de aanvraag op inhoudelijke kwaliteit met behulp van het formulier ‘DTCG Wetenschappelijke toetsing gegevensaanvragen’. Dit betreft de validiteit van de onderzoeksvraag, de adequaatheid van het dataverzoek, borging van expertise in de aanvraag en overlap met andere projecten.

Na ontvangst door de arts-onderzoeker WSC, wordt de aanvraag, indien ontvankelijk voor deze procedure, beoordeeld door drie leden van de WSC. Na akkoord, wordt door de voorzitter van de WSC een positief advies afgegeven aan IKNL. Alle communicatie tussen IKNL en WSC vindt plaats via de arts-onderzoeker van de WSC.

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar ingediend worden. De WSC zal binnen 3 weken na verzoek van IKNL met een advies komen.